Klubové informácie

 •  

Postup pre žiadateľov o členstvo v KTH Javorník
Najskôr si vyžiadajte na e-mailovej adrese novak.liet.lucka@gmail.com tlačivo prihlášky do klubu. Obdržíte tlačivo, v ktorom sú údaje o Vašej osobe a súhlas s nakladaním s osobnými údajmi (Smernica na OOÚ je v tejto sekcii internetovej stránky klubu).

Prihlášku vyplňte, podpíšte, oskenujte (vyfoťte) a pošlite emailom na adresu novak.liet.lucka@gmail.com alebo javorník@pksoft.skS prihláškou pošlite aj elektronickú fotku vo formáte *.jpg.   

Pre deti do 18 rokov prosíme taktiež zaslať písomný súhlas rodičov s členstvom.

O prijatí rozhoduje podľa stanov výbor klubu.
Po  odsúhlasení údajov Vás zaregistrujeme na www stránke a zašleme výzvu na bezhotovostné zaplatenie členských poplatkov na účet klubu. Členské poplatky sú uvedené v tejto sekcii internetovej stránky klubu
Po zaplatení poplatku Vám vybavíme príslušné preukazy a vyzveme Vás na ich prevzatie.
Vybavovanie preukazov sa vykonáva zväčša v mesiacoch január, február.
Členom klubu ste iba vtedy ak budete platiť príslušné ročné členské známky. Ak nezaplatíte, systém Vás zo zoznamu členov automaticky vyradí.
Výbor KTHJ
 •  

Správa o inventúre materiálu KTH Javorník za rok 2020
Inventúra majetku KTHJ bola vykonaná v  súlade s uznesením č. 2020/1/2 výboru KTHJ Termín vykonania inventúry: 02. – 03.09.2020
Inventúrna komisia:
Jaroslav Flachbart - predseda
Ladislav Novák      - člen
Zuzana Pfefferová - člen
Fyzickou kontrolou boli odsúhlasené počty jednotlivých materiálov a skutočný stav je zhodný s evidenčným stavom materiálu.

Materiál KTHJ je skladovaný na dvoch miestach:

-       Sklad v budove „E“ FBI UNIZA, Ul. 1. mája 32 Žilina;

-       Skladovacie priestory rodinného domu – Cementárenská 44, Lietavská Lúčka.

Východiskový stav – Inventarizačný zápis z riadnej inventúry k 31.12.2014 plus “Správa o inventúre materiálu KTH Javorník za rok 2015“.
Zmeny v majetku KTHJ zaznamenané pri fyzickej inventúre dňa 02.-03.09.2020:
Úbytky:

-       Vyradenie materiálu (r. 2014)

-       Burzy materiálu  (r. 2016; r. 2019)

-       Spätné prevzatie materiálu – p. Novotný prevzal 1 ks nafukovací čln a 1 ks pumpa na čln (osobné vlastníctvo menovaného).

Prírastky:

-       Nákupy materiálu

-       Dary
Zoznam evidovaného materiálu v majetku KTHJ je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zápisu.
Návrhy inventúrnej komisie:
Vyradiť
z evidencie ukradnutý materiál:

-       kosačka strunová RT

-       kosa s objímkou

Materiál bol odcudzený nezisteným páchateľom z objektu p. Iva Milatu. Materiál bol určený na úpravu okolia „Stromu roka“.
Prijať
do stavu evidovaného materiálu:

-       horolezecký úväz (sedačka)

-       horolezecký úväz (sedačka)

Obidva horolezecké úväzy (sedačky) sú osobným darom od p. Pavla Tomu.
Príloha inventúrneho zápisu: Zoznam evidovaného materiálu
V Žiline  03.09.2020

 •  

STANOVY KTH JAVORNÍK

Sídlo: Cementárenská 44, 013 11 Lietavská Lúčka

Ciele a hlavné smery činnosti.

Základným poslaním klubu je vykonávanie rôznych foriem turistickej a horolezeckej činnosti. Za týmto účelom klub najmä: Zabezpečuje svoju činnosť a rozvoj organizačne, metodicky  a podľa  možností i materiálne, technicky a finančne. Vykonáva učebno-metodickú činnosť. Podľa možností umožňuje svojim členom zvyšovanie svojej turistickej resp. horolezeckej kvalifikácie. Podieľa sa aktívne na ochrane prírody a jej zveľaďovaní. Organizovaním akcií podporuje činnosť detí a mládeže vo voľnom čase pri spoznávaní a ochrane prírody. Zúčastňuje sa na činnosti iných združení, ak je ich členom. Prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov v týchto združeniach. Zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahoch k štátnym, samosprávnym a iným organizáciám. Na účely financovania hlavných cieľov a smerov svojej činnosti a v súlade so svojim poslaním nadobúda a hospodári s  vlastným hnuteľným i nehnuteľným majetkom, vykonáva propagačné činnosti v prospech fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa materiálne, technicky alebo finančne podieľajú na činnosti a rozvoji klubu, spolupracuje s orgánmi ochrany prírody za účelom zabezpečenia ochrany prírody najmä na územiach CHKO, NP a PR v súlade so zákonom č. 287/ 1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Používa na propagáciu a prezentáciu svojej činnosti klubový znak.

Členstvo v klube.

Členom klubu môže byť občan starší ako 6 rokov. Občania mladší ako 18 rokov môžu byť členmi klubu iba na základe písomného súhlasu rodiča, resp. jeho zákonného zástupcu.

Členstvo vzniká na základe prihlášky po schválení výborom.

Členstvo zaniká  vystúpením, vylúčením člena členskou schôdzou, ak si neplní základné povinnosti člena, prípadne ak hrubo poruší morálne alebo etické zásady v športe, zánikom členstva v prípade, ak ani napriek výzve neplatí členské príspevky a členské poplatky, úmrtím člena.

Práva členov.

Člen klubu má právo slobodne vystúpiť z klubu, podieľať sa podľa svojich schopností na činnosti klubu, žiadať sprostredkovanie členstva v iných združeniach, ktorých je klub členom a podieľať sa na činnosti a výhodách nimi poskytovanými, zúčastňovať sa členských schôdzach, slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť klubu, využívať spoločný majetok klubu.

Členovia klubu starší ako 18 rokov ( ďalej len „plnoprávny člen“ ) majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu, byť volení  ako zástupcovia v iných združeniach.

Povinnosti členov.

Každý člen klubu je povinný dodržiavať stanovy klubu, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky a členské poplatky, zúčastňovať sa členských schôdzach, rešpektovať a plniť spoločne prerokované a prijaté rozhodnutia, dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov v športe, v ochrane prírody a životného prostredia a v spoločenskom živote, dbať na zachovávanie a upevňovanie priateľskej atmosféry v kolektíve klubu, dbať na účelné a úsporné využívanie majetku klubu a nepripustiť jeho zneužívanie, poškodzovanie a odcudzovanie, uhrádzať včas poplatky za využívanie majetku klubu, podieľať sa na zveľaďovaní majetku klubu.

Orgány klubu

Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza. Právo zúčastniť sa na nej majú všetci členovia klubu. Členská schôdza sa schádza raz za rok, mimoriadne podľa rozhodnutia výboru klubu alebo na žiadosť revízora klubu, mimoriadne ak o to písomne požiada aspoň 1/3  plnoprávnych členov klubu.

Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa na nej zúčastní aspoň tretina plnoprávnych členov. O všetkých rozhodnutiach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných plnoprávnych členov. V neodkladnom prípade môžu plnoprávni členovia rozhodnúť o veci, ktorá je v kompetencii členskej schôdze korešpondenčným hlasovaním elektronickou formou.

Z rokovania členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica a prezenčná listina.
Členská schôdza volí a odvoláva tajným hlasovaním predsedu, tajomníka, hospodára, ďalších členov výboru klubu a revízora klubu na funkčné obdobie podľa týchto stanov, volí a odvoláva zástupcov v iných združeniach, schvaľuje rozpočet klubu, schvaľuje správu o činnosti a o hospodárení klubu, schvaľuje správu revízora klubu, schvaľuje výšku členských príspevkov a členských poplatkov, schvaľuje výšku poplatkov za využívanie majetku klubu, rozhoduje o vylúčení člena klubu, rozhoduje o zmenách stanov a o zániku klubu dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

Výkonným orgánom klubu je výbor klubu. Funkčné obdobie výboru je štvorročné. Výbor sa schádza minimálne 1 x za 2 mesiace a podľa potreby.

Výbor klubu tvoria: predseda, tajomník, hospodár, členovia podľa rozhodnutia členskej schôdze.

Výbor klubu organizuje a riadi činnosť klubu, zvoláva a pripravuje členské schôdze, predkladá členskej schôdzi správu o činnosti klubu a správu o hospodárení od poslednej členskej schôdze, predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu na ďalšie obdobie, navrhuje členskej schôdzi počet ďalších členov výboru klubu, rozhoduje o prijatí nových členov, hospodári so zverenými  prostriedkami v súlade s platnými zákonmi, rozhoduje o veciach klubu v období medzi členskými schôdzami s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú vyhradené členskej schôdzi, podľa potreby pozýva na svoje rokovania organizátorov akcií, cvičiteľov, inštruktorov a ďalších členov.

Kontrolným orgánom klubu je revízor klubu. Funkčné obdobie revízora je štvorročné. Revízor klubu dohliada na činnosť výboru klubu, nahliada do finančných dokladov iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje, výsledky kontrol prerokúva s výborom klubu a navrhuje spôsob odstránenia prípadných nedostatkov, preskúmava ročnú účtovnú závierku, zúčastňuje sa rokovaní výboru klubu, podáva správy členskej schôdzi, navrhuje zvolanie mimoriadnej členskej schôdze.

Štatutárnym orgánom klubu, ktorý je oprávnený v jeho mene konať je predseda klubu.

Zásady hospodárenia, majetok klubu a jeho nadobúdanie.

Hospodárenie klubu sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami. Klub vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a príslušných postupov účtovania. Príjmy plynúce z činností, ktoré sú základným poslaním klubu sú úmerné vynaloženým nákladom a jednotlivé činnosti klubu nezakladajú cenovú konkurenciu voči iným osobám.

Majetok klubu tvorí finančné prostriedky na účtoch v peňažných ústavoch a pokladničná hotovosť, hnuteľný a nehnuteľný majetok s výnimkou vecí, ktoré boli klubu zverené na využívanie a sú majetkom tretích osôb, cenné papiere, majetkové práva ( včítane pohľadávok ), finančné účasti alebo vklady klubu na podnikanie iných osôb.

Zdroje príjmov klubu tvoria členské príspevky, členské poplatky a vklady členov, subvencie, dotácie a príspevky na telovýchovu a šport z verejných prostriedkov, subvencie, dary a príspevky získané od fyzických alebo právnických osôb, výnosy z vlastnej hospodárskej, športovej alebo spoločenskej činnosti, ktoré boli dosiahnuté za účelom plnenia základného poslania klubu.

V prípade zániku klubu dôjde k vysporiadaniu majetku podľa § 13 Zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov, pričom sa bude postupovať podľa osobitne stanovených zásad schválených výborom klubu.

Záverečné ustanovenie.

Tieto stanovy  nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Prerokované a schválené na schôdzi prípravného výboru dňa 2. októbra 1999.

Doplnené (odsek 5 v bode 3) na výročnej členskej schôdzi klubu dňa 11. októbra 2006.

 •  

Zľavy na Chate pod Rysmi
Na podporu rekonštrukcie Chaty pod Rysmi sa nám podarilo vyzberať  400,- €, ktoré sme poukázali na účet chatára Viktora Beránka. Ako protihodnotu sme od Viktora dostali 4 preukážky doživotnej zľavy 100 % na čaj a 50 % na ubytovanie a DVD "Zajatci slobody " -  film o vysokohorských nosičoch, živote v horách a jednej chate. 
Jednu preukážku dostal náš člen Fin  Floriáno, ktorý prispel presne 100 €. Zvyšné 3 preukážky sú k dispozícii na zapožičanie u predsedu klubu pre ostatných sponzorov.
 •  

Klubová lekárnička
Vážení organizátori klubových akcií, na zdravotnícke zabezpečenie si môžete bezplatne zapožičať klubovú lekárničku (30x20x20cm) u L. Nováka 0907 2658861.
 •  

INŠTRUKTORI KTHJ
V zmysle novej akreditácie KST má náš klub 4 inštruktorov VHT II. stupňa (Novák, Bros, Németh, Janáček) a 1 inštruktora VT (Hojo). V SHS JAMES máme 2 inštruktorov horolezectva (Kostelanský,  Požár). V SVTS máme evidovaného 1 inštruktora VHT II. stupňa (Kostelanský).  Na inštruktorov sa môžete obrátiť pri príprave akcií, ich materiálnom a technickom zabezpečení, vedení túr ad. činnostiach. Postupne sa obnovuje systém školení inštruktorov turistiky a horolezectva. Ponúkame našim členom možnosť  absolvovania kurzov s individuálnou čiastkovou finančnou podporou. Podpora bude viazaná na povinnosť zaradiť do kalendára vlastné akcie, organizovať ich a viesť.

Možné je zúčastniť sa aj kurzov, ktoré ponúkajú:

- náš klub (viď kalendár http://www.javornik.pksoft.sk/kalendar.php),
- kurzov SVTS (www.svts.sk), 

- kurzov HS Encián http://www.hsencian.sk/terminy.php alebo

- SHS JAMES (http://www.horolezecka-skola-james.sk/).
 •  

CYKLOBUSY 2022
V roku 2022 rozšírila SAD Žilina ponuku CYKLOBUSOV.
Viď https://www.sadza.sk/cyklobus/.
 •  

ČLENSKÉ POPLATKY NA ROK 2023
Upozornenie k platbám za členské:
1. Základnou formou členského je platba na účet KTH Javorník, alebo vklad do pokladne.
2. Do 10.1.2023 dostane každý člen formou e-mailovej správy informáciu o celkovej čiastke úhrady členského na rok 2023. Správa je generovaná automaticky, neodpovedajte na ňu.
3. Ak Vám nepríde výzva na zaplatenie členského do 15.1.2023 neodkladne podajte správu na novak.liet.lucka@gmail.com.
4. Členské je potrebné uhradiť do 31.1.2023.
5. Všetci členovia dostanú formou e-mailovej správy výzvu na prevzatie členských známok, resp. preukazov po ich dodaní od jednotlivých organizácií.

1. Členské KTH Javorník: 5,- €

2. Členské KST:
Základný: 15,- € (vrátane poistenia)
Študenti do 26 rokov (okrem ext. štúdia), dôchodcovia od 62 do 69 rokov: 10,- € (vrátane poistenia)
Deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP: 5,- € (vrátane poistenia)
Poznámka: Poistenie v rámci členských príspevkov KST je v hodnote 1,- €.

3. Členské SHS JAMES:
Deti do 15 rokov5 EUR

Mládež od 16 do 18 rokov10 EUR
Dôchodcovia
10 EUR
Dospelí nad 18 rokov
 = 30 EUR (pozor, zmena výšky príspevku od 2021)
Registračný poplatok pre nových členov je 5 EUR.

4.Členské SVTS:
Riadny člen: 6,- €
Nový člen: 8,- €
Senior nad 60 rokov a dieťa do 18 rokov: 3,- €
Senior nad 60 rokovnový člen: 5,- €
Rodinná známka (člen rodiny už zaregistrovaného člena – manžel, dieťa do 18 rokov): 3,- €

 •  

PODKLADY DO KRONIKY
Prosíme všetkých organizátorov, ktorí nezaslali Z. Sentkerestiovej podklady do kroniky, aby tak neodkladne urobili, aby bolo možné aktualizovať kroniku k termínu konania  členskej schôdze. Zašlite prosím krátku správu a 2-3 fotografie, prípadne iné zaujímavé materiály.
Výbor KTHJ
 •  

Ako sa dostať na vlastnú evidenčnú kartu člena ku kontrole údajov a rozpisu platieb?
Túto informáciu Ti posielame z toho dôvodu, že niektorí členovia sa opakovane sťažujú na nefunkčnosť hesla pre prístup na interné informácie, ktoré sú uložené na web stránke nášho klubu.
Hneď v úvode je potrebné uviesť, že na interné informácie sa v žiadnom prípade nedostaneš, ak použiješ internetový prehliadač „GOOGLE CHROME“. To isté platí aj pre mobilné telefóny, ktoré majú nainštalovaný uvedený internetový prehliadač.
Najjednoduchší prístup je cez „INTERNET EXPLORER“:

1. Do vyhľadávacieho okienka napíš KTHJ a vyhľadávač Ti ponúkne stránku www.javornik.pksoft.sk;
2. Otvor web stránku klubu;

3. Do prázdneho okienka (v pravom ponukovom stĺpci) napíš heslo: intnfo

4. Po odklepnutí sa Ti otvorí ponuka „Evidenčná karta“, ktorá má tri samostatné okienka;

5. Do prvého okienka napíš číslicu (číslo z Tvojho preukazu člena KTHJ); do druhého Priezvisko a do tretieho Meno (musíš dodržať slovenský pravopis = na začiatku je veľké písmeno);

6. Po odklepnutí tlačidla „Hľadaj“ sa Ti otvorí Tvoja evidenčná karta a rozpis predpísaných platieb pre aktuálny rok.

7. V prípade, že zistíš nesprávny údaj (nesprávne č. mobilu, mailová adresa, adresa, dátum narodenia, rozpis platieb....) napíš mailom požiadavku na opravu údajov na adresu:
javornik@pksoft.sk
Druhá možnosť je použiť internetový prehliadač  „MOZILLA FIREFOX“:
Postup je rovnaký ako pre predchádzajúcom prehliadači, avšak ochranné blokovanie Ťa upozorní, že blokuje vloženie hesla (vpravo hore – na úrovni vyhľadávacieho okienka). Stačí toto blokovacie okienko otvoriť a povoliť prístup na túto stránku (z ponuky možností, čo sa má urobiť).
Skontroluj si údaje na svojej karte a odpíš nám, či sú Tvoje údaje aktuálne.

S pozdravom Výbor KTHJ
 •  

Hromadné poistenie členov KST v poisťovni UNION,
zoznam poistencov 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST nadobudlo účinnosť 1.4.2015.

Hromadná poistná zmluva: Union_KST_hromadná_poistná_zmluva.pdf
UNION_informačný_sprievodca_poistením pre členov KST.pdf
Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia (Union)
V prípade poistnej udalosti kontaktujte priamo: union@union.sk
alebo: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, TEL: 0850 111 211
Číslo poistnej zmluvy: 37-748-006 (sken poistnej zmluvy nájdete vyššie)
Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím.
Ak Vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!
Zoznam poistených osôb nájdete po kliknutí na "Čítať celý článok...."
Čítať celý článok..
 •  

ZÁPOŽIČKY RAFTOV
Vážení členovia, rad z Vás má nedočerpané predplatné na zápožičky raftov.  Rafty si máte možnosť zapožičať na klubové aj súkromné účely.  Príslušné poplatky (viď nižšie) Vám budú odpočítané zo zostatku Vášho predplatného.  Prehľad o Vašom predplatnom je k dispozícii u L. Nováka.
Výbor KTHJ
 •  

FOTOGALÉRIA KTHJ
Na klubovej stránke máte možnosť prezerať fotografie z našich akcií. Ak máte záujem pridať Vaše akcie a fotografie do albumov máte na to dve možnosti:
1. Zašlite fotografie súčasným redaktorom  L. Novákovi alebo J. Hojovi,
2. Vyžiadajte si zaradenie medzi redaktorov u Mirky Kostelanskej (kostelanska@gmail.com) a potom budete mať možnosť pridávať nové albumy a fotografie samostatne.

Výbor KTHJ

 •  

VZDELÁVANIE INŠTRUKTOROV v KST - podmienky pre získanie kvalifikácie


- Systém vzdelávania pre z
ískanie titulu „Inštruktor turistiky“ vychádza zo Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  Vyhlášky č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
- Vzdelávací a výcvikový proces v rámci jednotlivých sekcií KST zastrešuje Učebno-metodická komisia KST.

- Kvalifikáciu „Inštruktor turistiky“ je možné získať v troch kvalifikačných stupňoch v oblasti pešej turistiky, lyžiarskej turistiky, cykloturistiky, vodnej turistiky, vysokohorskej turistiky a jazdeckej turistiky.

- Pre záujemcov o prijatie na školenia pre jednotlivé stupne je stanovený rozsah vzdelania, vedomostí, schopností a zručností. U  II. a III. stupňa je požadovaná aj doba praxe.

- Kvalifikačné školenia plánujú a pripravujú jednotlivé sekcie KST v spolupráci s Učebno-metodickou komisiou KST. 

- Systém vzdelávania inštruktorov sa člení na všeobecnú časť vzdelávania,
zhodnú pre všetky športy, a špeciálnu časť vzdelávania. Obe časti vzdelávania sú ukončené obhajobou záverečných prác a skúškami.

- Všeobecnú časť vzdelávania inštruktorov zabezpečujú špecializované vysoké školy: Trénerská akadémia FTVŠ UK Bratislava a Trénerské vzdelávacie centrum KTVŠ FF UMB Banská Bystrica. Záujemca sa prihlasuje individuálne. Vzdelávanie podlieha úhrade poplatku, ktorý stanovuje škola.
- Špeciálnu časť
vzdelávania inštruktorov zabezpečujú jednotlivé sekcie KST prostredníctvom lektorov. Záujemca sa prihlasuje prostredníctvom KST na základe aktuálnych termínov vypísaných sekciami KST.

- Celkový rozsah školení pre I. stupeň je najmenej 60 hodín výučby, pre II. stupeň najmenej 100 hodín výučby a pre III. stupeň najmenej 150 hodín výučby. 

- Po ukončení štúdia a získaní spôsobilosti inštruktora vydá KST absolventovi školenia osvedčenie a preukaz.

- Kvalifikácia inštruktora sa udeľuje na dobu neurčitú.

- Vzdelanie inštruktorov si je možné rozšíriť formou odborných tematických seminárov.

- Podrobné informácie k vzdelávaniu inštruktorov a termíny školení sú uvedené na stránke KST a na stránkach vysokých škôl.


Spracoval: Vladimír Novotný, KTH Javorník Žilina
 •  

VZDELÁVANIE INŠTRUKTOROV v SHS JAMES - podmienky pre získanie kvalifikácie

Podmienky na získanie kvalifikácie a na jej udržanie:Systém vzdelávania pre získanie titulu „Inštruktor športu“ vychádza zo Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  Vyhlášky č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
Systém vzdelávania inštruktorov sa člení na všeobecnú časť vzdelávania,
zhodnú pre všetky športy a špeciálnu časť vzdelávania. Obe časti vzdelávania sú ukončené obhajobou záverečných prác a skúškami.
Citácia ustanovení z:
§ 2
Odborná príprava inštruktora športu

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, sú uvedené v prílohe č. 3, vyhl. č. 110/2016 Z. z.

Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, okrem vzdelávania uskutočňovaného v strednej športovej škole, je uvedený v prílohe č. 4, vyhl. č. 110/2016 Z. z.“

Všeobecná časť
Všeobecnú časť
vzdelávania inštruktorov zabezpečujú špecializované vysoké školy:

Trénerská akadémia FTVŠ UK Bratislava,
Trénerské vzdelávacie centrum KTVŠ FF UMB
Banská Bystrica,
Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove.

Záujemca sa prihlasuje individuálne. Vzdelávanie podlieha úhrade poplatku, ktorý stanovuje škola.

Rozsah vzdelávania
všeobecnej časti je pre:
1. Kvalifikačný stupeň 20 h;

2. Kvalifikačný stupeň 40 h;

3. Kvalifikačný stupeň 50 h.


Špeciálna časť
Špeciálnu časť odbornej prípravy v rámci SHS JAMES zastrešuje Horolezecká škola JAMES. Kvalifikačné kurzy vedú lektori menovaní metodicko-bezpečnostnou komisiou SHS JAMES a odborníci z iných odvetví.
Rozsah vzdelávania
špeciálnej časti je pre:
1. Kvalifikačný stupeň 40 h;

2. Kvalifikačný stupeň 80 h;

3. Kvalifikačný stupeň 100 h.

Odborné kvalifikácie v odbore „HOROLEZECTVO“ sa delia podľa činností na:

Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa - lezenie na umelých stenách a lanové prekážky

Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa - lezenie v skalných neveľhorských terénoch

Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa – lezenie vo vysokohorských
a veľhorských terénoch

Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa – skitouring

Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa – skialpinizmus v neľadovcových horských terénoch

Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa – skialpinizmus v ľadovcových horských terénoch

Záujemca o získanie prvého kvalifikačného stupňa inštruktor sa prihlasuje po absolvovaní všeobecnej časti individuálne na špeciálnu časť (40 hod.) organizovanú poverenou organizáciou „Horolezecká škola JAMES“: http://www.horolezecka-skola-james.sk/kurzy.prihlasovanie/instruktorske.kurzy.

Vyšší kvalifikačný stupeň môže získať len inštruktor po absolvovaní príslušnej časti všeobecnej prípravy a znovuzískaní predchádzajúceho kvalifikačného stupňa.
Platnosť kvalifikačného stupňa je obmedzená na 3 roky a na jeho zachovanie musí inštruktor absolvovať preškolenie (4 hod) v poverenej organizácii – HŠ JAMES.

Termíny kurzov a poplatky sú uvedené na web-stránke HŠ JAMES.


Spracoval:  Jaroslav Flachbart , KTH Javorník Žilina
 •  

VZDELÁVANIE INŠTRUKTOROV v SVTS - podmienky pre získanie kvalifikácie

Termíny školení inštruktorov SVTS sú dostupné na stranke SVTS: https://svts.sk/kalendar-akcii/
Metodika školení je dostupná v "Smernici o odbornej príprave členov a metodických odborníkov SVTS"
na stránke https://www.svts.sk/wp-content/uploads/SMERNICA.pdf.

 •  

POPLATKY ZA VYUŽÍVANIE MAJETKU KTH JAVORNÍK NA ROK 2023
Poznámka: Členovia KTH Javorník platia na požičovnom  20 % z uvedených cien.
PČ.         Materiál                                              Počet    Cena [€/deň]
1             Čln nafukovací                                  3             X            
2             Pumpa elektr. TURBO MAX             1             X
3             Pumpa k člnom                                 5             2,50 €
4             Lampa plynová                                 1             2,50 €
5             Plynový varič malý                            1             2,50 €
6             Stan HUSKY                                     1             5,00 €
7             Stan COLEMAN NEVADA                1             5,00 €
8             Horolezecké kladivo                         1             2,50 €
9             Karabína so zám. bez poistky          8             0,50 €
10           Horolezecký vak s kostrou               3             2,50 €
11           Stan Ontario                                      1            5,00 €
12           Ďalekofľad SIBIR Optik Yukon          1            5,00 €
13           Statív VELBON                                 1            X
14           Varič dvojhor. PICAMP + panč.         1            5,00 €
15           Pláv. vesta – delená - červená          3            2,50 €
16           Prilba ECRIN ROCK                          1           2,50 €
17           Prilba CAMP STARLIGHT                 1            2,50 €
18           Prilba ELIOS CLASS                         1            2,50 €
19           Prilba CAMP HIGH Star                     1           2,50 €
20           Stan COLUMBA                                 1           5,00 €
21           Campingový stôl 80x60                      1           5,00 €
22           Osma RE velká                                  12         0,50 €
23           Expreska OPEN RE 80                       3          2,50 €
24           Epreska OPEN RE 120                       4          2,50 €
25           Plávacie vesty Sailing MOVEL            5          2,50 €
26           Kotlina komplet                                    1          10,00 €
27           Pláv. vesty Sailing L-XI MOVEL           3          2,50 €
28           Pláv. vesty Sailing XXX MOVEL          2          2,50 €
29           Pádla raft. (10 ks Al + 8 drev.              28         2,50 €
30           Obuv neoprenová                               10         2,50 €
31           Plávacia vesta HODOVSKY               10         2,50 €
32           Drtič krovia STIGA                              1           5,00 €
33           ProjektorBENQ GP+D124 LED          1           5,00 €
34           Sekera                                                1           2,50 €
35           Cepín ALP.AXE 65 cm DMM              2           5,00 €
36           Mačky TREKKING Alpin                     2           2,50 €
37           HMS karabína Mammut                     5            0,50 €
38           Prsný úväz CHEST DMM                   2           2,50 €
39           Sedačka MAMMUT                            2            2,50 €
40           Expreska MAMMUT                           3            2,50 €
41           Nohejbalová lopta GALA                    1            X
42           Sieť na nohejbal                                 1            X
43           Sedačka ROCK EMPIRE                   1            2,50 €
44           Sedačka SINGING ROCK                  1            2,50 €
45           Ferratový set SINGING ROCK           2            2,50 €
46           Ferratový set EDELRID                      2            2,50 €

 •  

Smernica Klubu turistov a horolezcov Javorník

na výkon Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Čl. 1

Smernica občianskeho združenia „Klub turistov a horolezcov Javorník“ (ďalej len KTHJ) so sídlom : Cementárenská 44, 013 11, Lietavská Lúčka, Slovenská republika, IČO : 37799088, zapísanom v registri občianskych združení, vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky stanovuje rozsah ochraňovaných osobných údajov svojich členov, zásady spracúvania osobných údajov a ich ochrany.

Čl. 2

Základným poslaním KTHJ je vykonávanie rôznych foriem turistickej a horolezeckej činnosti. Za týmto účelom klub najmä :

-         zabezpečuje svoju činnosť a rozvoj organizačne, metodicky a podľa možností i materiálne,     technicky a finančne,

-         vykonáva učebne - metodickú činnosť,

-         podľa možností umožňuje svojim členom zvyšovanie svojej turistickej, resp. horolezeckej kvalifikácie,

-         podieľa sa aktívne na ochrane prírody a jej zveľaďovaní,

-         organizovaním akcií podporuje činnosť detí a mládeže vo voľnom čase pri spoznávaní  a ochrane  prírody,

-         zúčastňuje sa na činnosti iných združení, ak je ich členom. Prostredníctvom poverených  zástupcov  zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov v týchto združeniach,

-         zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnej správe, k samospráve a iným  organizáciám.

Na propagáciu a prezentáciu svojej činnosti KTHJ používa klubový znak.

Čl. 3

Na účely financovania hlavných cieľov a smerov svojej činnosti a v súlade so svojim poslaním KTHJ :

-         nadobúda a hospodári s vlastným hnuteľným i nehnuteľným majetkom,

-         vykonáva propagačné činnosti v prospech fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa materiálne, technicky alebo finančne podieľajú na činnosti a rozvoji klubu,

-         c)  spolupracuje s orgánmi ochrany prírody za účelom zabezpečenia ochrany prírody najmä   na územiach CHKO, NP a PR v súlade so Zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 287/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

KTHJ za týmto účelom zabezpečuje a organizuje turistické, kultúrne, vzdelávacie a iné verejnoprospešné podujatia a združuje svojich členov.    

Čl. 4

KTHJ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje svojich členov, a žiadateľov o členstvo v KTHJ, a to  spôsobom, v rozsahu, na účely a po dobu určenú v tejto Smernici.                     Z toho vyplývajú KTHJ povinnosti k ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pri voľnom pohybe týchto údajov, zo Zákona o ochrane osobných údajov.

KTHJ spracúva a zodpovedá za databázu členov z členskej základne KTHJ, v nevyhnutnom rozsahu, za účelom:

-       evidencie členskej základne,

-        komunikácie so športovými zväzmi - Klub slovenských turistov (KST), Spolok vysokohorských turistov Slovenska (SVTS), Slovenský horolezecký spolok (JAMES), Rakúsky horolezecký klub (OeAV) v zastúpení pre Slovensko - Horský klub s.r.o.,

-        komunikácie s jednotlivými členmi (registrácia nových členov, oprava osobných údajov jednotlivých členov),

-        zasielania textovej a obrazovej elektronickej pošty športovým zväzom o aktivitách KTHJ,

-         archivácie fotodokumentácie z vlastných športových aktivít v kronike a na webovej stránke  KTHJ bez časového obmedzenia.

Čl. 5

KTHJ spracováva nasledovné osobné údaje :

-         meno a priezvisko,

-         dátum narodenia, 

-         adresa trvalého pobytu,

-         číslo telefónu,

-         adresa elektronickej pošty,

-         číslo bankového účtu platiteľov členských príspevkov,

-         osobná fotografia na členské preukazy ,

-         fotografie súvisiace so športovou činnosťou KTHJ. 

Tieto údaje sú nevyhnutné pre komunikáciu s členskou základňou, s orgánmi štátnej správy   a samosprávy a s ostatnými organizáciami.

Čl. 6

Prihlásením a prijatím za člena KTHJ vzniká medzi novým členom a KTHJ vzťah, ktorým dotknutá osoba súhlasí :

-         s používaním osobných údajov v rozsahu a pre účely stanovené touto Smernicou,

-         s identifikáciou a kontaktom medzi členom a KTHJ.

Tento vzťah je vymedzený na dobu nevyhnutnú a zaniká ukončením členstva  v KTHJ.      Ďalším príjemcom údajov z databázy KTHJ sú KST, SVTS, JAMES a OeAV.

Čl. 7

Člen KTHJ alebo žiadateľ o členstvo v KTHJ má právo na uvedenie presných osobných údajov, právo na aktualizáciu osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo namietať spracovanie osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov z databázy KTHJ, právo na prenosnosť osobných údajov a právo na opravu osobných údajov.

Čl. 8

KTHJ, ako prevádzkovateľ databázy svojich členov, je povinný chrániť zverené osobné údaje v najvyššej možnej miere primeranými organizačnými a technickými opatreniami a je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch svojich členov.

Prístup k osobným údajom členov KTHJ a ich spracúvanie zabezpečuje poverený člen výboru KTHJ – zodpovedná osoba. V prípade vedenia databázy osobných údajov členov KTHJ na webovej stránke KTHJ výbor poverí aj zodpovednú osobu za vedenie tejto databázy.

Čl. 9

V prípade akýchkoľvek otázok alebo uplatnenia práv ohľadom spracúvania osobných údajov sa členovia, resp. žiadatelia o členstvo v KTHJ môžu obrátiť na predsedu, resp. členov výboru KTHJ elektronickou poštou, telefonicky alebo písomne na adresu KTHJ:    Klub turistov a horolezcov Javorník, Cementárenská  č.44, 013 11 Lietavská Lúčka

Smernica bola prerokovaná a schválená na členskej schôdzi KTHJ dňa : 18.3.2022

Za výbor KTHJ  - predseda: Ladislav Novák

 

Prílohy:
Príloha č. 1:   Súhlas člena (žiadateľa o členstvo v) KTHJ so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 2:   Súhlas zákonného zástupcu člena KTHJ vo veku do 16 rokov so spracovaním osobných údajov

 •  

Oceňovanie členov klubu a podpora organizátorov akcií
Oceňovanie členov klubu:
1. Cena za významný počin v činnosti klubu (napr. pomoc v núdzi, fair play, nové akcie, organizácia
     najvýznamnejších akcií, ...)
 
2. Návrh na ocenenie z úrovne KST, JAMES, SVTS
3. Ocenenie členov výboru 

Podpora organizátorov akcií:
2. Započítanie organizačných nákladov do celkových nákladov akcie (mapové a GPS aplikácie, tlač 
    a copy materiálov pre účastníkov, cardridge, doprava na prieskum, odznaky, finančné prevody ....)
3. Refundácie nákladov na školenie inštruktorov podľa rozhodnutia výboru

Prerokované a schválené na ČS KTH Javorník 18.3.2022

.
  KTH Javorník
    Oznamy
    Klubové informácie
    Kalendár
    Fotogaléria
    Kurzy a školenia
    Kontakty
  Interné informácie
    
  Myslíme na prírodu
    Ochrana prírody
    Grantový program
    KIA Motors Slovakia