Klubové informácie

 •  

Postup pre žiadateľov o členstvo v KTH Javorník
Najskôr si vyžiadajte na e-mailovej adrese novak.liet.lucka@gmail.com tlačivo členskej karty. Vyplňte údaje podľa Vášho želania. Zvolte si členstvo v KTHJ, KST, JAMESe alebo SVTS. Pošlite vyplnenú kartu nazad spolu s digitálnou fotkou vo formáte *.jpg. Pre deti do 18 rokov prosíme zaslať oscanovaný písomný súhlas rodičov.
Zaslanie vyplnenej karty s fotkou budeme považovať za prihlášku do klubu. O prijatí rozhoduje podľa stanov výbor klubu. Po  odsúhlasení údajov Vás zaregistrujeme na www stránke a zašleme výzvu na bezhotovostné zaplatenie poplatku na účet klubu. Po zaplatení poplatku Vám vybavíme príslušné preukazy a vyzveme Vás na ich prevzatie. Vybavovanie preukazov sa vykonáva zväčša v mesiacoch január, február. Členom klubu ste iba vtedy ak budete platiť príslušné ročné členské známky. Ak nezaplatíte, systém Vás zo zoznamu členov automaticky vyradí.
 •  

Správa o inventúre materiálu KTH Javorník za rok 2020
Inventúra majetku KTHJ bola vykonaná v  súlade s uznesením č. 2020/1/2 výboru KTHJ Termín vykonania inventúry: 02. – 03.09.2020
Inventúrna komisia:
Jaroslav Flachbart - predseda
Ladislav Novák      - člen
Zuzana Pfefferová - člen
Fyzickou kontrolou boli odsúhlasené počty jednotlivých materiálov a skutočný stav je zhodný s evidenčným stavom materiálu.

Materiál KTHJ je skladovaný na dvoch miestach:

-       Sklad v budove „E“ FBI UNIZA, Ul. 1. mája 32 Žilina;

-       Skladovacie priestory rodinného domu – Cementárenská 44, Lietavská Lúčka.

Východiskový stav – Inventarizačný zápis z riadnej inventúry k 31.12.2014 plus “Správa o inventúre materiálu KTH Javorník za rok 2015“.
Zmeny v majetku KTHJ zaznamenané pri fyzickej inventúre dňa 02.-03.09.2020:
Úbytky:

-       Vyradenie materiálu (r. 2014)

-       Burzy materiálu  (r. 2016; r. 2019)

-       Spätné prevzatie materiálu – p. Novotný prevzal 1 ks nafukovací čln a 1 ks pumpa na čln (osobné vlastníctvo menovaného).

Prírastky:

-       Nákupy materiálu

-       Dary
Zoznam evidovaného materiálu v majetku KTHJ je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zápisu.
Návrhy inventúrnej komisie:
Vyradiť
z evidencie ukradnutý materiál:

-       kosačka strunová RT

-       kosa s objímkou

Materiál bol odcudzený nezisteným páchateľom z objektu p. Iva Milatu. Materiál bol určený na úpravu okolia „Stromu roka“.
Prijať
do stavu evidovaného materiálu:

-       horolezecký úväz (sedačka)

-       horolezecký úväz (sedačka)

Obidva horolezecké úväzy (sedačky) sú osobným darom od p. Pavla Tomu.
Príloha inventúrneho zápisu: Zoznam evidovaného materiálu
V Žiline  03.09.2020

 •  

STANOVY KTH JAVORNÍK

Sídlo: Cementárenská 44, 013 11 Lietavská Lúčka

Ciele a hlavné smery činnosti.

Základným poslaním klubu je vykonávanie rôznych foriem turistickej a horolezeckej činnosti. Za týmto účelom klub najmä: Zabezpečuje svoju činnosť a rozvoj organizačne, metodicky  a podľa  možností i materiálne, technicky a finančne. Vykonáva učebno-metodickú činnosť. Podľa možností umožňuje svojim členom zvyšovanie svojej turistickej resp. horolezeckej kvalifikácie. Podieľa sa aktívne na ochrane prírody a jej zveľaďovaní. Organizovaním akcií podporuje činnosť detí a mládeže vo voľnom čase pri spoznávaní a ochrane prírody. Zúčastňuje sa na činnosti iných združení, ak je ich členom. Prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov v týchto združeniach. Zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahoch k štátnym, samosprávnym a iným organizáciám. Na účely financovania hlavných cieľov a smerov svojej činnosti a v súlade so svojim poslaním nadobúda a hospodári s  vlastným hnuteľným i nehnuteľným majetkom, vykonáva propagačné činnosti v prospech fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa materiálne, technicky alebo finančne podieľajú na činnosti a rozvoji klubu, spolupracuje s orgánmi ochrany prírody za účelom zabezpečenia ochrany prírody najmä na územiach CHKO, NP a PR v súlade so zákonom č. 287/ 1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Používa na propagáciu a prezentáciu svojej činnosti klubový znak.

Členstvo v klube.

Členom klubu môže byť občan starší ako 6 rokov. Občania mladší ako 18 rokov môžu byť členmi klubu iba na základe písomného súhlasu rodiča, resp. jeho zákonného zástupcu.

Členstvo vzniká na základe prihlášky po schválení výborom.

Členstvo zaniká  vystúpením, vylúčením člena členskou schôdzou, ak si neplní základné povinnosti člena, prípadne ak hrubo poruší morálne alebo etické zásady v športe, zánikom členstva v prípade, ak ani napriek výzve neplatí členské príspevky a členské poplatky, úmrtím člena.

Práva členov.

Člen klubu má právo slobodne vystúpiť z klubu, podieľať sa podľa svojich schopností na činnosti klubu, žiadať sprostredkovanie členstva v iných združeniach, ktorých je klub členom a podieľať sa na činnosti a výhodách nimi poskytovanými, zúčastňovať sa členských schôdzach, slobodne prejavovať a obhajovať svoje názory na činnosť klubu, využívať spoločný majetok klubu.

Členovia klubu starší ako 18 rokov ( ďalej len „plnoprávny člen“ ) majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu, byť volení  ako zástupcovia v iných združeniach.

Povinnosti členov.

Každý člen klubu je povinný dodržiavať stanovy klubu, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky a členské poplatky, zúčastňovať sa členských schôdzach, rešpektovať a plniť spoločne prerokované a prijaté rozhodnutia, dbať na zachovávanie morálnych a etických princípov v športe, v ochrane prírody a životného prostredia a v spoločenskom živote, dbať na zachovávanie a upevňovanie priateľskej atmosféry v kolektíve klubu, dbať na účelné a úsporné využívanie majetku klubu a nepripustiť jeho zneužívanie, poškodzovanie a odcudzovanie, uhrádzať včas poplatky za využívanie majetku klubu, podieľať sa na zveľaďovaní majetku klubu.

Orgány klubu

Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza. Právo zúčastniť sa na nej majú všetci členovia klubu. Členská schôdza sa schádza raz za rok, mimoriadne podľa rozhodnutia výboru klubu alebo na žiadosť revízora klubu, mimoriadne ak o to písomne požiada aspoň 1/3  plnoprávnych členov klubu.

Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa na nej zúčastní aspoň tretina plnoprávnych členov. O všetkých rozhodnutiach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných plnoprávnych členov. V neodkladnom prípade môžu plnoprávni členovia rozhodnúť o veci, ktorá je v kompetencii členskej schôdze korešpondenčným hlasovaním elektronickou formou.

Z rokovania členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica a prezenčná listina.
Členská schôdza volí a odvoláva tajným hlasovaním predsedu, tajomníka, hospodára, ďalších členov výboru klubu a revízora klubu na funkčné obdobie podľa týchto stanov, volí a odvoláva zástupcov v iných združeniach, schvaľuje rozpočet klubu, schvaľuje správu o činnosti a o hospodárení klubu, schvaľuje správu revízora klubu, schvaľuje výšku členských príspevkov a členských poplatkov, schvaľuje výšku poplatkov za využívanie majetku klubu, rozhoduje o vylúčení člena klubu, rozhoduje o zmenách stanov a o zániku klubu dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

Výkonným orgánom klubu je výbor klubu. Funkčné obdobie výboru je štvorročné. Výbor sa schádza minimálne 1 x za 2 mesiace a podľa potreby.

Výbor klubu tvoria: predseda, tajomník, hospodár, členovia podľa rozhodnutia členskej schôdze.

Výbor klubu organizuje a riadi činnosť klubu, zvoláva a pripravuje členské schôdze, predkladá členskej schôdzi správu o činnosti klubu a správu o hospodárení od poslednej členskej schôdze, predkladá členskej schôdzi návrh rozpočtu na ďalšie obdobie, navrhuje členskej schôdzi počet ďalších členov výboru klubu, rozhoduje o prijatí nových členov, hospodári so zverenými  prostriedkami v súlade s platnými zákonmi, rozhoduje o veciach klubu v období medzi členskými schôdzami s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú vyhradené členskej schôdzi, podľa potreby pozýva na svoje rokovania organizátorov akcií, cvičiteľov, inštruktorov a ďalších členov.

Kontrolným orgánom klubu je revízor klubu. Funkčné obdobie revízora je štvorročné. Revízor klubu dohliada na činnosť výboru klubu, nahliada do finančných dokladov iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje, výsledky kontrol prerokúva s výborom klubu a navrhuje spôsob odstránenia prípadných nedostatkov, preskúmava ročnú účtovnú závierku, zúčastňuje sa rokovaní výboru klubu, podáva správy členskej schôdzi, navrhuje zvolanie mimoriadnej členskej schôdze.

Štatutárnym orgánom klubu, ktorý je oprávnený v jeho mene konať je predseda klubu.

Zásady hospodárenia, majetok klubu a jeho nadobúdanie.

Hospodárenie klubu sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami. Klub vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a príslušných postupov účtovania. Príjmy plynúce z činností, ktoré sú základným poslaním klubu sú úmerné vynaloženým nákladom a jednotlivé činnosti klubu nezakladajú cenovú konkurenciu voči iným osobám.

Majetok klubu tvorí finančné prostriedky na účtoch v peňažných ústavoch a pokladničná hotovosť, hnuteľný a nehnuteľný majetok s výnimkou vecí, ktoré boli klubu zverené na využívanie a sú majetkom tretích osôb, cenné papiere, majetkové práva ( včítane pohľadávok ), finančné účasti alebo vklady klubu na podnikanie iných osôb.

Zdroje príjmov klubu tvoria členské príspevky, členské poplatky a vklady členov, subvencie, dotácie a príspevky na telovýchovu a šport z verejných prostriedkov, subvencie, dary a príspevky získané od fyzických alebo právnických osôb, výnosy z vlastnej hospodárskej, športovej alebo spoločenskej činnosti, ktoré boli dosiahnuté za účelom plnenia základného poslania klubu.

V prípade zániku klubu dôjde k vysporiadaniu majetku podľa § 13 Zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov, pričom sa bude postupovať podľa osobitne stanovených zásad schválených výborom klubu.

Záverečné ustanovenie.

Tieto stanovy  nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Prerokované a schválené na schôdzi prípravného výboru dňa 2. októbra 1999.

Doplnené (odsek 5 v bode 3) na výročnej členskej schôdzi klubu dňa 11. októbra 2006.

 •  

Zľavy na Chate pod Rysmi
Na podporu rekonštrukcie Chaty pod Rysmi sa nám podarilo vyzberať  400,- €, ktoré sme poukázali na účet chatára Viktora Beránka. Ako protihodnotu sme od Viktora dostali 4 preukážky doživotnej zľavy 100 % na čaj a 50 % na ubytovanie a DVD "Zajatci slobody " -  film o vysokohorských nosičoch, živote v horách a jednej chate. 
Jednu preukážku dostal náš člen Fin  Floriáno, ktorý prispel presne 100 €. Zvyšné 3 preukážky sú k dispozícii na zapožičanie u predsedu klubu pre ostatných sponzorov.
 •  

SPRÁVA O ČINNOSTI KTHJ ZA ROK 2019
Klub turistov a horolezcov Javorník rozvíja svoju činnosť 47 rokov. Počet našich členov je 136. V roku 2019 pribudlo 15 členov, z toho 7 členov KST. Z celkového počtu je 51 členov KST (+ 2 deti do 6 rokov), 25 členov SHS JAMES a 15 členov SVTS. 66 členov je iba členmi KTHJ a nie sú zaregistrovaní v žiadnej zo spomínaných organizácií. Priemerný vek členov sa znížil na cca 54 rokoch. Do klubu sa hlási stále viac členov (podobný trend potvrdzujú aj iné kluby organizované v KST), ale väčšina z nich nevykazuje takmer žiadnu klubovú aktivitu. Výbor zvažuje prijímať členov až po skúšobnej dobe 1 rok počas ktorej bude sledovať aktivity žiadateľa. Otázkou do diskusie je aké aktivity vyžadovať.Výbor nevyradil v roku 2019 žiadnych členov. Všetci členovia sú evidovaní na kartách členov a zároveň v evidencii členov na internetovej stránke KTHJ. Členovia majú prístup na svoje karty a tým možnosť kontroly svojich údajov. Výbor vypracoval pre členov informáciu ako sa na kartu dostať. Počet návštev web stránky klubu, kde sú zverejňované klubové informácie, oznamy o akciách  a fotogaléria sa neustále zvyšuje. Opakujú sa, ale neidentifikovateľné zásahy do oznamov na stránke. Administrátor bohužiaľ dohovorenú ochranu zatiaľ nevykonal. V roku 2019 bola na výbornej úrovni disciplína v platení členských príspevkov. Po odoslaní výzvy na úhradu boli členské príspevky do konca marca uhradené. Pretrváva problém v odoberaní známok KST a SVTS.  Málo členov reaguje na opakované výzvy. Zasielať známky poštou by bolo značne nákladné, preto sa známky odovzdávajú osobne na akciách klubu po dohovore s V. Novotným, ktorý má na starosti agendu KST. Rovnaká situácia je so známkami SVTS. Záujem členov vzniká až v situácii, ak je potrebné preukázať sa na niektorých akciách preukazom.  U členov SHS JAMESu tento problém nie je, pretože sú každoročne vydávané nové preukazy. V. Novotný má k dispozícii tlačivá na nové preukazy KST. Prehľad členských poplatkov za všetky organizácie na rok 2020 je zverejnený na web stránke klubu. Každý člen dostane elektronicky výzvu na bezhotovostnú úhradu členských poplatkov. Kto nemá možnosť úhrady elektronicky, uhradí poplatky predsedovi klubu, alebo V. Novotnému v hotovosti oproti príjmovému dokladu.V zmysle novej akreditácie KST máme 4 inštruktorov VHT II. stupňa (Novák, Bros, Németh, Janáček). V SHS JAMES máme 2 inštruktorov horolezectva (Kostelanský,  Požár). V SVTS máme evidovaného 1 inštruktora VHT II. stupňa (Kostelanský). Na stránke klubu bol zverejnený systém školenia inštruktorov v zmysle zákona o športe. Má dve časti, všeobecnú (vykonávanú na FTVS) a špeciálnu (vykonávanú KST, JAMES). O kurzy neprejavil nikto záujem. Možné je zúčastniť sa aj kurzov, ktoré ponúka náš klub a kurzov SHS JAMES. P. Kostelanský aktívne pôsobí v horolezeckej škole ENCIÁN. Žiadny z členov nebol v roku 2019 navrhnutý na ocenenie (uznanie, odznaky, medaile, plakety, medaile, ...). Návrhy na ocenenie našich členov predpokladáme riešiť v rámci 50 výročia založenia nášho klubu v roku 2022. V KST RŽ zastupuje náš klub Roman Milata, kde má na starosti lyžiarsku turistiku.Bronzový a strieborný výkonnostný odznak SVTS v kategórii S-2003 (Slovensko, vrcholy nad 2000 metrov)  získali  Jakub HOJO, Ján HOJO a Ján KOTRÍK. Členovia klubu vykonávali najmä lyžiarsku, vysokohorskú a pešiu turistiku, cykloturistiku, rodinnú turistiku, horolezectvo, skialpinismus a činnosti v rámci ochrany prírody. Naďalej sa pekne rozvíja najmä cykloturistika. Žiadna akcia nebola v oblasti vodáckej turistiky. Rok 2019 patril z pohľadu turistických aktivít medzi priemerné. Kalendár obsahoval 69 akcií a na ich organizácii sa podieľalo 27 organizátorov. Najaktívnejší najmä z pohľadu trvania akcií  boli najmä Novák, Olenočin, Hlaváč, Drastichová, Novotná, Janáček, Ferenc, Hojo, Flachbart, Hejda, ad.). Naši členovia odchodili za rok 2019 cca 1500 turistických osobodní. ).  Neoficiálny klub čulých dôchodcov organizoval rad akcií v priebehu týždňa, najmä v zime. 6 akcií sa neuskutočnilo (Splav Oravy a Váhu, Rajčianka, Rycierowa gora, Dolné diery a opekanie, skytouring, ...). Hlavným dôvodom boli najmä nepriaznivé počasie, nezáujem alebo choroba. Presúvali sa termíny viacerých akcií. Majme prosím na mysli, že tieto zmeny je potrebné oznámiť včas, aby sa mohli členovia prispôsobiť. Turistika mládeže (TM) nemá po viacerých pokusoch ambíciu dosiahnuť organizovanú formu a zrejme zostane len pri akciách orientovaných na mládež Oceňujeme v tomto roku najmä aktivity  B. Novotnej. V rámci nášho klubu pokračovali vo svojich pekných aktivitách nohejbalisti. Pokračovali sme v revízii a vylepšení zaistených ciest na Hoblíku. Momentálne sa vyrába informačná doska pre ich užívateľov, ktorá bude umiestnená pri nástupe. Klub je naďalej v povedomí širokej, nielen žilinskej verejnosti, ale na celom Slovensku. Je to vďaka účasti alebo organizácii vrcholových akcií, ktorými boli najmä: (akcia, organizátori) Rozhodujúce zahraničné akcie: KRKONOŠE (Olenočin, Novák), KRKONOŠE S KST LL (Novák) CYKLOMORAVA  (Drastichová),  ZOO a zámok Lešná (Novotná), CYKLOJINDŘICHOHRADECKO (Olenočin), STREDNÉ RAKÚSKO – Knittelfeld (Hlinková, Novák), RUSKO (Drastichová), JESEŇ A CHATY SLIEZSKYCH BESKÝD (Nedorost, Novák), CYKLOBALATÓN (Hlaváč), ADVENT V BUDAPEŠTI (Drastichová). Rozhodujúce domáce akcie: 16. Stretnutie na Veľkej Rači (Víglašský, Požár, Bros), 37. Jánošíkovým krajom (Ferenc, Víglašský, Novák, Kurhajec, ...), Chalupárskou stopou (Kostelanský, Milata R., Víglašská, Bárdyová), Kozol (Novák), Hviezdicový výstup na Minčol (Janáček), Stretnutie čitateľov Krás Slovenska na Královej studni (Novák), CykloTuriec (Hlaváč), CykloLubochňa (Ferenc), CykloJavorníky (Kurhajec), Týždeň s Detelinom (Novák a spol.), CykloMaléKarpaty (Bobovský), Hoblík (Novák), Tatry (Flachbart), Malá Fatra (Karchová), Temné jaskyne (Novák), Mikuláš s Javorníkom (Nováková, Novotná), Činnosť v stráži prírody (Hejda a strážcovia), Nohejbalové akcie (Hejda, Flachbart, ...). Väčšina vrcholových akcií je za rok 2019 uvedená v kronike klubu, ktorú vedie po novom, proaktívne a mimoriadne kvalitne J. Hojo. Prosíme organizátorov, aby čo najskôr po uskutočnení akcie zaslali kronikárovi J. Hojovi stručnú informáciu, vrátane 2-3 ks fotografií. Na valnom zhromaždení KST RŽ sme boli požiadaní o zasielaní našich príspevkov aj do kroniky KST RŽ, čo by mal zabezpečiť formou preposielaním informácií náš kronikár. Domnievame sa, že väčšia účasť na akciách je najmä otázkou organizačnej tradície.  Okrem vrcholových akcií, uvedených v kalendári, uskutočnili naši členovia množstvo ďalších akcií medzinárodného, rodinného alebo individuálneho charakteru, ktoré vôbec nevykazujeme pretože by ich boli stovky a pritom majú nezastupiteľné miesto pri pravidelných turistických aktivitách našich členov. Prosíme týchto spontánnych organizátorov, aby na svoje individuálne akcie pozvali aj ďalších členov. Nevyhnutnou súčasťou našich aktivít je poistenie. Ďakujeme J. Flachbartovi za jeho osobnú aktivitu pri zabezpečovaní členstva v rakúskej organizácii ALPENVEREIN. Všetci členovia ALPENVEREINU sú exkluzívne poistení na všetky naše aktivity. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili činnosť klubu poukázaním 2%. Bolo to 902,- €, ktoré musíme účelovo použiť v súlade so zákonom a stanovami na podporu športu a športu telesne postihnutej mládeže, športové aktivity, ochranu a tvorbu životného prostredia, podporu zdravia, vzdelávania alebo zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Významné miesto má v činnosti klubu naďalej ochrana prírody. V rámci nej sme sa podieľali na strážení sokolov sťahovavých, monitoringu chránených druhov rastlín a veľkých  dravcov, budovaní žabích zábran, monitoringu návštevnosti NP MF ad. činnostiach (Novák, Hejda, Smarža, Kozárik, Kovačik, Víglašský, ...). Isto viete, že prístup ku fotogalériám na našej webovej stránke je cez Facebook. Nové galérie na stránku vkladá Novák a Hojo. Prístup na vkladanie fotogalérií nemôže byť z hľadiska ochrany dát úplne verejný. Klub spravoval značné množstvo majetku na dvoch miestach (humno v Lietavskej Lúčke, sklad KKM). Evidenciu majetku zabezpečuje naďalej J. Kočšo, požičiavanie majetku a vyberanie poplatkov za jeho využívanie J. Flachbart, L. Novák a V. Hejda. Využívanie materiálu je stále menšie, väčšina členov má vlastný materiál. Využíva sa najmä horolezecký materiál. V rámci spolupráce boli rafty zapožičané za poplatok skautom za dozoru nášho člena. Predplatené pôžičky raftov sú ešte v celkovej hodnote cca 900 €. Nevyužívaný materiál Vám ponúkame v dražbe po ukončení schôdze. V roku 2020 nás čaká po 5 rokoch inventúra materiálu. Na ČS v roku 2018 boli výboru uložené úlohy. Ich splnenie je nasledujúce:
- Dopracovať Kalendár vrcholových podujatí KTH Javorník na rok 2019 s navrhnutými zmenami do 31.12.2018 - splnené
- Vyhotoviť Plán zasadnutí výboru KTH Javorník na rok 2019 - splnené
- Riešiť úlohy spojené so zmenou hospodára KTHJ - splnené
- Riešiť možnosti oceňovania členov KTHJ v KST, SVTS a JAMES – bude riešené na ČS 2022 pri 50. výročí KTHJ
- Pripraviť na členskú schôdzu v roku 2019 burzu nevyužívaného majetku klubu - splnené
Vzhľadom na zákonnú povinnosť oznámiť štatutára klubu, sme museli na odporúčanie MV SR a v súladu s našimi stanovami zorganizovať mimoriadnu členskú schôdzu, na ktorej bol zvolený za predsedu L. Novák. Schôdze sa zúčastnilo 51 členov (40,8 % účasť). Informácia o štatutárovi bola zaslaná 18.9. na MV SR. Výbor KTHJ pracoval v zložení:
Ladislav Novák - predseda a evidencia členov SVTS
Vladimír Hejda  - tajomník
Zuzana Pfefferová - hospodárka

Jaroslav Flachbart - evidencia členov SHS JAMES a poistenie ALPENVEREIN

Vladimír Novotný - evidencia členov KTHJ a KST

Ján Hojo - kronika a sledovanie grantov

Johanka Vígľašská - zapisovateľka

Blanka Novotná - revízorka                                                     

Výbor požiadal J. Košča o vedenie evidencie materiálu. Našej žiadosti vyhovel.
Výbor sa zišiel za rok 2019 na rokovaní 6x. Z každého rokovania je vyhotovená zápisnica, ktorá je uložená v dokumentácii a archíve klubu a každý má možnosť do nej nahliadať. Každý z členov výboru plnil úlohy podľa svojich možností. Ocenili by sme v tejto súvislosti pri voľbách v roku 2020 doplnenie výboru o člena, ktorý by sa systematicky venoval problematike vzdelávania a oceňovania členov. Predkladáme Vám návrh akcií do kalendára na rok 2020, zverejnený zatiaľ v oznamoch na www stránke, kde ho má každý možnosť prezerať. Sú v ňom obsiahnuté tradičné akcie i akcie nové. Mimoriadne oceňujeme aktivitu organizátorov pri tvorbe kalendára na rok 2020 (momentálne 75 návrhov akcií). Návrhy predložilo 25 organizátorov. Poďakovanie patrí najmä tým, ktorý návrhy predkladajú čo najskôr. Žiadnu akciu sme nevyradili. Záverečnú verziu kalendára urobíme až po odsúhlasení na členskej schôdzi. Bude iba v elektronickej verzii. Zároveň prosíme organizátorov rozhodujúcich akcií o zoznámenie prítomných v diskusii s ich predstavami o organizácii, prípadne o prednesenie ďalších návrhov. Do kalendára budú ešte po ich zverejnení doplnené bežkárske akcie na Orave. Vaše aktívne návrhy môžu byť do kalendára doplnené aj priebežne. Organizácia veľkých akcií vyžaduje ich prípravu aj viac ako s ročným predstihom. Ubytovatelia požadujú finančnú zálohu na ubytovanie, často napr. do 2 týždňov. Účasť a platby za akciu sa preto musia riešiť bezprostredne. Pozvánka sa zverejní na klubovej internetovej stránke s okamžitým oznamom o zverejnení emailom. Tieto akcie sú zväčša obsadené do niekoľkých hodín. Je potrebné si uvedomiť, že na aktivitách našich organizátorov stojí celá činnosť klubu a preto by sme si ich mali mimoriadne vážiť a ich prácu oceniť. Rešpektujme ich spôsob organizácie, ich podmienky účasti, financovania a pod. Ak nám podmienky nevyhovujú tak sa na akciu nehlásme alebo zorganizujme inú akciu sami. Navrhnite prosím ako organizátorov oceniť prípadne motivovať ďalších.
Výbor KTHJ

 •  

Klubová lekárnička
Vážení organizátori klubových akcií, na zdravotnícke zabezpečenie si môžete bezplatne zapožičať klubovú lekárničku (30x20x20cm) u L. Nováka 0907 2658861.
 •  

INŠTRUKTORI KTHJ
V zmysle novej akreditácie KST má náš klub 4 inštruktorov VHT II. stupňa (Novák, Bros, Németh, Janáček) a 1 inštruktora VT (Hojo). V SHS JAMES máme 2 inštruktorov horolezectva (Kostelanský,  Požár). V SVTS máme evidovaného 1 inštruktora VHT II. stupňa (Kostelanský).  Na inštruktorov sa môžete obrátiť pri príprave akcií, ich materiálnom a technickom zabezpečení, vedení túr ad. činnostiach. Postupne sa obnovuje systém školení inštruktorov turistiky a horolezectva. Ponúkame našim členom možnosť  absolvovania kurzov s individuálnou čiastkovou finančnou podporou. Podpora bude viazaná na povinnosť zaradiť do kalendára vlastné akcie, organizovať ich a viesť.

Možné je zúčastniť sa aj kurzov, ktoré ponúkajú:

- náš klub (viď kalendár http://www.javornik.pksoft.sk/kalendar.php),
- kurzov SVTS (www.svts.sk), 

- kurzov HS Encián http://www.hsencian.sk/terminy.php alebo

- SHS JAMES (http://www.horolezecka-skola-james.sk/).
 •  

CYKLOBUSY 2019
V roku 2019 rozšírila SAD Žilina ponuku CYKLOBUSOV.
Viď https://www.sadza.sk/cyklobus/.
 •  

ČLENSKÉ POPLATKY NA ROK 2021
1. Členský príspevok KTH Javorník: 5,- €

2. Členské príspevky KST:
Základný: 11,- € (vrátane poistenia)
Študenti do 26 rokov (okrem ext. štúdia), dôchodcovia od 62 do 69 rokov: 7,- € (vrátane poistenia)
Deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP: 5,- € (vrátane poistenia)
Poznámka: Poistenie v rámci členských príspevkov KST je v hodnote 1,- €.

3. Členské príspevky SHS JAMES:
Deti do 15 rokov (ročník 2006 a neskôr): 5 EUR

Mládež od 16 do 18 rokov (ročníky 2003 až 2005): 10 EUR
Dôchodcovia
 (ženy (ročník narodenia 1963 a skôr) a muži (ročník narodenia 1959 a skôr)): 10 EUR
Dospelí nad 18 rokov
 = 30 EUR (pozor, zmena výšky príspevku od 2021)
Registračný poplatok pre nových členov je 5 EUR.

4.Členské príspevky SVTS:
Riadny člen: 6,- €
Nový člen: 8,- €
Senior nad 60 rokov a dieťa do 18 rokov: 3,- €
Senior nad 60 rokovnový člen: 5,- €
Rodinná známka (člen rodiny už zaregistrovaného člena – manžel, dieťa do 18 rokov): 3,- €

Upozornenia:
1. Základnou formou platby členských príspevkov je platba alebo vklad na účet KTH Javorník.
2. Do 10.1.2021 dostane každý člen formou e-mailovej správy informáciu o celkovej čiastke úhrady členských príspevkov pre rok 2021. Správa je generovaná automaticky, neodpovedajte na ňu.
3. Členské príspevky je potrebné uhradiť do 31.1.2021.
4. Všetci členovia dostanú formou e-mailovej správy výzvu na prevzatie členských známok, resp. preukazov po ich dodaní od jednotlivých organizácií.

 •  

PODKLADY DO KRONIKY
Prosíme všetkých organizátorov, ktorí nezaslali J. Hojovi podklady do kroniky, aby tak neodkladne urobili, aby bolo možné aktualizovať kroniku k termínu konania  členskej schôdze 22.11.2019. Zašlite prosím krátku správu a 2-3 fotografie, prípadne iné zaujímavé materiály.
Výbor KTHJ
 •  

Ako sa dostať na vlastnú evidenčnú kartu člena ku kontrole údajov a rozpisu platieb?
Túto informáciu Ti posielame z toho dôvodu, že niektorí členovia sa opakovane sťažujú na nefunkčnosť hesla pre prístup na interné informácie, ktoré sú uložené na web stránke nášho klubu.
Hneď v úvode je potrebné uviesť, že na interné informácie sa v žiadnom prípade nedostaneš, ak použiješ internetový prehliadač „GOOGLE CHROME“. To isté platí aj pre mobilné telefóny, ktoré majú nainštalovaný uvedený internetový prehliadač.
Najjednoduchší prístup je cez „INTERNET EXPLORER“:

1. Do vyhľadávacieho okienka napíš KTHJ a vyhľadávač Ti ponúkne stránku www.javornik.pksoft.sk;
2. Otvor web stránku klubu;

3. Do prázdneho okienka (v pravom ponukovom stĺpci) napíš heslo: intnfo

4. Po odklepnutí sa Ti otvorí ponuka „Evidenčná karta“, ktorá má tri samostatné okienka;

5. Do prvého okienka napíš číslicu (číslo z Tvojho preukazu člena KTHJ); do druhého Priezvisko a do tretieho Meno (musíš dodržať slovenský pravopis = na začiatku je veľké písmeno);

6. Po odklepnutí tlačidla „Hľadaj“ sa Ti otvorí Tvoja evidenčná karta a rozpis predpísaných platieb pre aktuálny rok.

7. V prípade, že zistíš nesprávny údaj (nesprávne č. mobilu, mailová adresa, adresa, dátum narodenia, rozpis platieb....) napíš mailom požiadavku na opravu údajov na adresu:
javornik@pksoft.sk
Druhá možnosť je použiť internetový prehliadač  „MOZILLA FIREFOX“:
Postup je rovnaký ako pre predchádzajúcom prehliadači, avšak ochranné blokovanie Ťa upozorní, že blokuje vloženie hesla (vpravo hore – na úrovni vyhľadávacieho okienka). Stačí toto blokovacie okienko otvoriť a povoliť prístup na túto stránku (z ponuky možností, čo sa má urobiť).
Skontroluj si údaje na svojej karte a odpíš nám, či sú Tvoje údaje aktuálne.

S pozdravom Výbor KTHJ
 •  

Hromadné poistenie členov KST v poisťovni UNION,
zoznam poistencov 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST nadobudlo účinnosť 1.4.2015.

Hromadná poistná zmluva: Union_KST_hromadná_poistná_zmluva.pdf
UNION_informačný_sprievodca_poistením pre členov KST.pdf
Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia (Union)
V prípade poistnej udalosti kontaktujte priamo: union@union.sk
alebo: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, TEL: 0850 111 211
Číslo poistnej zmluvy: 37-748-006 (sken poistnej zmluvy nájdete vyššie)
Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím.
Ak Vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!
Zoznam poistených osôb nájdete po kliknutí na "Čítať celý článok...."
Čítať celý článok..
 •  

ZÁPOŽIČKY RAFTOV
Vážení členovia, rad z Vás má nedočerpané predplatné na zápožičky raftov.  Rafty si máte možnosť zapožičať na klubové aj súkromné účely.  Príslušné poplatky (viď nižšie) Vám budú odpočítané zo zostatku Vášho predplatného.  Prehľad o Vašom predplatnom je k dispozícii u L. Nováka.
Výbor KTHJ
 •  

FOTOGALÉRIA KTHJ
Na klubovej stránke máte možnosť prezerať fotografie z našich akcií. Ak máte záujem pridať Vaše akcie a fotografie do albumov máte na to dve možnosti:
1. Zašlite fotografie súčasným redaktorom  L. Novákovi alebo J. Hojovi,
2. Vyžiadajte si zaradenie medzi redaktorov u Mirky Kostelanskej (kostelanska@gmail.com) a potom budete mať možnosť pridávať nové albumy a fotografie samostatne.

Výbor KTHJ

 •  

VZDELÁVANIE INŠTRUKTOROV v KST - podmienky pre získanie kvalifikácie


- Systém vzdelávania pre z
ískanie titulu „Inštruktor turistiky“ vychádza zo Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  Vyhlášky č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
- Vzdelávací a výcvikový proces v rámci jednotlivých sekcií KST zastrešuje Učebno-metodická komisia KST.

- Kvalifikáciu „Inštruktor turistiky“ je možné získať v troch kvalifikačných stupňoch v oblasti pešej turistiky, lyžiarskej turistiky, cykloturistiky, vodnej turistiky, vysokohorskej turistiky a jazdeckej turistiky.

- Pre záujemcov o prijatie na školenia pre jednotlivé stupne je stanovený rozsah vzdelania, vedomostí, schopností a zručností. U  II. a III. stupňa je požadovaná aj doba praxe.

- Kvalifikačné školenia plánujú a pripravujú jednotlivé sekcie KST v spolupráci s Učebno-metodickou komisiou KST. 

- Systém vzdelávania inštruktorov sa člení na všeobecnú časť vzdelávania,
zhodnú pre všetky športy, a špeciálnu časť vzdelávania. Obe časti vzdelávania sú ukončené obhajobou záverečných prác a skúškami.

- Všeobecnú časť vzdelávania inštruktorov zabezpečujú špecializované vysoké školy: Trénerská akadémia FTVŠ UK Bratislava a Trénerské vzdelávacie centrum KTVŠ FF UMB Banská Bystrica. Záujemca sa prihlasuje individuálne. Vzdelávanie podlieha úhrade poplatku, ktorý stanovuje škola.
- Špeciálnu časť
vzdelávania inštruktorov zabezpečujú jednotlivé sekcie KST prostredníctvom lektorov. Záujemca sa prihlasuje prostredníctvom KST na základe aktuálnych termínov vypísaných sekciami KST.

- Celkový rozsah školení pre I. stupeň je najmenej 60 hodín výučby, pre II. stupeň najmenej 100 hodín výučby a pre III. stupeň najmenej 150 hodín výučby. 

- Po ukončení štúdia a získaní spôsobilosti inštruktora vydá KST absolventovi školenia osvedčenie a preukaz.

- Kvalifikácia inštruktora sa udeľuje na dobu neurčitú.

- Vzdelanie inštruktorov si je možné rozšíriť formou odborných tematických seminárov.

- Podrobné informácie k vzdelávaniu inštruktorov a termíny školení sú uvedené na stránke KST a na stránkach vysokých škôl.


Spracoval: Vladimír Novotný, KTH Javorník Žilina
 •  

VZDELÁVANIE INŠTRUKTOROV v SHS JAMES - podmienky pre získanie kvalifikácie

Podmienky na získanie kvalifikácie a na jej udržanie:Systém vzdelávania pre získanie titulu „Inštruktor športu“ vychádza zo Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  Vyhlášky č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
Systém vzdelávania inštruktorov sa člení na všeobecnú časť vzdelávania,
zhodnú pre všetky športy a špeciálnu časť vzdelávania. Obe časti vzdelávania sú ukončené obhajobou záverečných prác a skúškami.
Citácia ustanovení z:
§ 2
Odborná príprava inštruktora športu

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, sú uvedené v prílohe č. 3, vyhl. č. 110/2016 Z. z.

Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, okrem vzdelávania uskutočňovaného v strednej športovej škole, je uvedený v prílohe č. 4, vyhl. č. 110/2016 Z. z.“

Všeobecná časť
Všeobecnú časť
vzdelávania inštruktorov zabezpečujú špecializované vysoké školy:

Trénerská akadémia FTVŠ UK Bratislava,
Trénerské vzdelávacie centrum KTVŠ FF UMB
Banská Bystrica,
Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove.

Záujemca sa prihlasuje individuálne. Vzdelávanie podlieha úhrade poplatku, ktorý stanovuje škola.

Rozsah vzdelávania
všeobecnej časti je pre:
1. Kvalifikačný stupeň 20 h;

2. Kvalifikačný stupeň 40 h;

3. Kvalifikačný stupeň 50 h.


Špeciálna časť
Špeciálnu časť odbornej prípravy v rámci SHS JAMES zastrešuje Horolezecká škola JAMES. Kvalifikačné kurzy vedú lektori menovaní metodicko-bezpečnostnou komisiou SHS JAMES a odborníci z iných odvetví.
Rozsah vzdelávania
špeciálnej časti je pre:
1. Kvalifikačný stupeň 40 h;

2. Kvalifikačný stupeň 80 h;

3. Kvalifikačný stupeň 100 h.

Odborné kvalifikácie v odbore „HOROLEZECTVO“ sa delia podľa činností na:

Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa - lezenie na umelých stenách a lanové prekážky

Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa - lezenie v skalných neveľhorských terénoch

Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa – lezenie vo vysokohorských
a veľhorských terénoch

Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa – skitouring

Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa – skialpinizmus v neľadovcových horských terénoch

Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa – skialpinizmus v ľadovcových horských terénoch

Záujemca o získanie prvého kvalifikačného stupňa inštruktor sa prihlasuje po absolvovaní všeobecnej časti individuálne na špeciálnu časť (40 hod.) organizovanú poverenou organizáciou „Horolezecká škola JAMES“: http://www.horolezecka-skola-james.sk/kurzy.prihlasovanie/instruktorske.kurzy.

Vyšší kvalifikačný stupeň môže získať len inštruktor po absolvovaní príslušnej časti všeobecnej prípravy a znovuzískaní predchádzajúceho kvalifikačného stupňa.
Platnosť kvalifikačného stupňa je obmedzená na 3 roky a na jeho zachovanie musí inštruktor absolvovať preškolenie (4 hod) v poverenej organizácii – HŠ JAMES.

Termíny kurzov a poplatky sú uvedené na web-stránke HŠ JAMES.


Spracoval:  Jaroslav Flachbart , KTH Javorník Žilina
 •  

VZDELÁVANIE INŠTRUKTOROV v SVTS - podmienky pre získanie kvalifikácie

Termíny školení inštruktorov SVTS sú dostupné na stranke SVTS: https://svts.sk/kalendar-akcii/
Metodika školení je dostupná v "Smernici o odbornej príprave členov a metodických odborníkov SVTS"
na stránke https://www.svts.sk/wp-content/uploads/SMERNICA.pdf.

 •  

POPLATKY ZA VYUŽÍVANIE MAJETKU KTH JAVORNÍK NA ROK 2021
PČ. Materiál Počet Cena člen KTHJ [€/deň] Cena nečlen KTHJ [€/deň]
1 Čln nafukovací 3 2,00 € X
2 Pumpa elektrická BRAVO TURBO MAX 1 1,00 € X
3 Pumpa k člnom 5 0,20 € 1,00 €
4 Lampa plynová 1 0,10 € 0,50 €
5 Plynový varič malý 1 0,10 € 0,50 €
6 Stan HUSKY 1 0,20 € 1,00 €
7 Riad COOKSET 1 0,10 € 0,50 €
8 Stan COLIBRI 1 0,20 € 1,00 €
9 Pečiatka 1 X X
10 Stan turistický COLEMAN NEVADA 1 0,20 € 1,00 €
11 Horolezecký úväzok kombinovaný 3 0,20 € 1,00 €
12 Horolezecký úväzok hrudný 8 0,10 € 0,50 €
13 Horolezecké kladivo 1 0,10 € 0,50 €
14 Karabína so zámkom a bez poistky 8 0,10 € 0,50 €
15 Horolezecký vak s kostrou 3 0,20 € 1,00 €
16 Pokladňa kovová 1 X X
17 Stan Ontario 1 0,20 € 1,00 €
18 Ďalekohľad SIBIR Optik Yukon 1 0,20 € 1,00 €
19 Statív VELBON 1 0,00 € 0,00 €
20 Varič dvojhorákový PICAMP 1 0,10 € 0,50 €
21 Plávacia vesta – delená - červená 3 0,20 € 1,00 €
22 Prilba ECRIN ROCK 1 0,20 € 1,00 €
23 Prilba CAMP STARLIGHT 1 0,20 € 1,00 €
24 Prilba ELIOS CLASS 1 0,20 € 1,00 €
25 Prilba CAMP HIGH Star 1 0,20 € 1,00 €
26 Stan COLUMBA 1 0,20 € 1,00 €
27 Spací vak PEAK červený 3 0,20 € 1,00 €
28 Campingový stôl 80x60 1 0,20 € 1,00 €
29 Osma RE velká 12 0,10 € 0,50 €
30 Expreska OPEN RE 80 3 0,10 € 0,50 €
31 Expreska OPEN RE 120 4 0,10 € 0,50 €
32 Plávacie vesty Sailing MOVEL 5 0,20 € 1,00 €
33 Kotlina komplet 1 1,00 € 5,00 €
34 Plávacie vesty Sailing L-XI  MOVEL 3 0,20 € 1,00 €
35 Plávacie vesty Sailing XXX MOVEL 2 0,20 € 1,00 €
36 Pádla raftové (20 ks Al + 8 drevené) 28 0,10 € 0,50 €
37 Obuv neoprénová  10 0,30 € 1,50 €
38 Plávacia vesta HODOVSKY 10 0,20 € 1,00 €
39 Drvič krovia STIGA 1 1,00 € X
40 Projektor BENQ GP+D124 LED 1 1,00 € 5,00 €
41 Lano horolezecké 3 0,20 € 1,00 €
44 Stojan na slnečník 1 0,00 € 0,00 €
45 Slnečník ALU 1 0,20 € 1,00 €
46 Sekera 1 0,20 € 1,00 €
47 Cepín ALP. AXE 65 cm DMM 2 0,10 € 0,50 €
48 Mačky TREKKING Alpin 2 0,10 € 0,50 €
49 HMS karabína Mammut orange 5 0,10 € 0,50 €
50 Prsný úväz CHEST DMM 2 0,10 € 0,50 €
51 Sedačka MAMMUT 2 0,20 € 1,00 €
52 Expreska MAMMUT 3 0,10 € 0,50 €
53 Nohejbalová lopta GALA 1 X X
54 Sieť na nohejbal 1 X X
55 Sedačka ROCK EMPIRE (P. Toma) 1 0,20 € 1,00 €
56 Sedačka SINGING ROCK (P. Toma) 1 0,20 € 1,00 €
.
  KTH Javorník
    Oznamy
    Klubové informácie
    Kalendár
    Fotogaléria
    Kurzy a školenia
    Kontakty
  Interné informácie
    
  Myslíme na prírodu
    Ochrana prírody
    Grantový program
    KIA Motors Slovakia